RSS Feed

Cykelköket Göteborg är en öppen cykelverkstad!

Cykelköket Göteborg from Daniel Breece on Vimeo.

Cykelköket är en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga eller serva sin cykel. Vår ambition är att höja cykelns och cyklandets status, samt fungera som en socialt engagerande mötesplats för cykelintresserade i alla åldrar. Vi håller regelbundet öppet i vår verkstad, samt håller kurser och workshops i cykelmekande. Vi finns i Linné men har pedaldriven kapacitet att rycka ut och vara med på t.ex. festivaler, företag eller miljömässor.

Folkbildning och kollektivt lärande är centralt i vår verksamhet. Vem som helst, oavsett kunskapsnivå, är välkommen att ta del av och engagera sig i verksamheten. Cykelköket fungerar även som en återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och cykeldelar. Vi kommer att samarbetar t.ex. med hyresvärdar för att samla in cyklar som sedan kan erbjudas som renoveringsobjekt åt behövande.

Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet Göteborg

Studiframjandet_logotyp_liten_GIF


 

Kallelse till ordinarie årsmöte för

logoStreck-01

Var: Vegagatan 1
När: Måndag 30 mars, klockan 18.00

Dagordning

1.     Val av mötesunderlättare, sekreterare och justerare
2.     Fastställande av dagordningen
3.     Justerande av röstlängden
4.     Behandling av frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
5.     Behandling av inkomna propositioner
6.     Behandling av inkomna motioner
7.     Fastställande av medlemsavgift 2015
8.     Ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt revisorns berättelse
9.     Behandling av frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10.  Anta verksamhetsplan och budget
11.  Val av ny styrelse. Styrelsen ska bestå av tre till nio ledamöter.
12.  Val av valberedning för nästa årsmöte. (Årsmötet kan även välja att inte tillsätta en valberedning.)
13.  Val av revisor.
14.  Övriga frågor.
15.  Under mötet väckta frågor.

Efter mötet bjuds det på mat och cykelquizz!

Cykelköket behöver engagerade ledamöter till styrelsen. Vi vill gärna ha en bred representation vad avser kön, ålder och bakgrund.  Skicka nomineringar senast 16 mars till cykelkoket.gbg@gmail.com. Om du nominerar någon annan än dig själv är det bra om den personen är tillfrågad innan.

Vill du lyfta en fråga till årsmötet? Skicka in din motion senast 16 mars till cykelkoket.gbg@gmail.com.